Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Darbi
Jauna TP AVS tehnoloģija!
Darbi
 
  Izpildes termiņš Pasūtītājs/Ģenerāluzņēmējs Objekts Īss izpildīto darbu raksturojums
AS “Ventspils nafta” 
naftas un naftas produktu pieņemšana no cauruļvada un dzelzceļa, glabāšana un to pārkraušana tankkuģos
01/20 — 04/20 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Projekta "SIA ””Ventspils nafta” termināls” naftas produktu cauruļvadu konservācijas un demontāžas darbi AS “Ventbunkers” nomas teritorijā Ventspilī" izmaiņu izstrāde
10/19 — 12/19 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Tehnoloģisko sūkņa staciju Nr.4, Nr.5 un pentāna sūkņu stacijas avārijas apturēšanas sistēmas modernizācija
08/19 — 04/20 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Būvprojekta “SIA ""Ventspils nafta" termināls" cauruļvads naftas produktu tvaiku padošanai no dzelzceļa vagoncisternu estakādes Nr.3., Talsu ielā 75, Ventspils” autoru uzraudzības darbi
07/19 — 02/20 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Ieliešanas iekārtas (MLA) pieslēgšana pie VNT drošības sistēmas (projektēšana un programmnodrošinājums)
05/19 — 10/19 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra SIA ""Ventspils nafta" termināls" TP AVS augšējā līmeņa programmnodrošinājuma nomaiņa no versijas 7.1. uz versiju 8.1.
05/19 — 07/19 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra TP AVS programmnodrošinājuma un automatizācijas elektromontāžas shēmu izstrāde SIA ,,"Ventspils nafta" termināls" būvobjektam ,,Sūkņa Nr.86 pārvietošana sūkņa Nr.401 vietā"
02/19 — 03/19 SIA “Ventspils nafta” termināls / Estakāde Nr.3 Projektēšanas risinājumi estakādes Nr.3 aprīkošanai ar gāzes analizatoriem
02/19 — 03/19 SIA “Ventspils nafta” termināls / Estakāde Nr.4 Projektēšanas risinājumi estakādes Nr.4 aprīkošanai ar gāzes analizatoriem
08/18 — 11/18 SIA “Ventspils nafta” termināls / Dzelzceļa vagoncisternu estakāde Nr.3” Būvprojekts „SIA ""Ventspils nafta" termināls" caruļvads naftas produktu tvaiku padošanai no dzelzceļa vagoncisternu estakādes Nr.3”
01/18 — 06/18 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Naftas produktu kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas un tehnoloģisko cauruļvadu būvniecības TPAVS programmnodrošinājuma izstrāde, uzstādīšana un ieviešana ekspluatācijā
10/17 — 05/18 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra SIA ""Ventspils nafta" termināls tehnoloģisko cauruļvadu būvniecība AS "Ventbunkers" nomas teritorijā Ventspilī autoru uzraudzības darbi
09/17 — 05/18 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Naftas produktu kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas un naftas produktu cauruļvadu būvniecības autoruzraudzība
08/17 — 05/18 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Būvniecības un tehnoloģisko risinājumu izstrāde mazuta tvaiku savākšanas cauruļvada izbūvei muliņā Nr.3
02/17 — 08/17 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Būvprojekta izstrāde: SIA ““Ventspils nafta” termināls” naftas produktu cauruļvadu būvniecība AS “Ventbunkers” nomas teritorijā Ventspilī
11/16 — 12/16 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Iespējamo hidraulisko triecienu izvērtēšana SIA ““Ventspils nafta” termināls” tehnoloģiskajās līnijās un sūkņu stacijā
09/16 — 12/16 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra SIA ““Ventspils nafta” termināls” projekta rezervuāra Nr.108 pontona uzstādīšanas projekts
04/16 — 04/17 SIA “Ventspils nafta” termināls / A/s „SZMA V” Uzņēmuma infrastruktūra Tehniskā projekta “SIA “Ventspils nafta” termināls rezervuāru Nr.121 un 122 sagatavošana benzīngrupas produktu pieņemšanai” tehnoloģiskās un būvkonstrukciju sadaļu izstrāde
02/16 — 07/17 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Būvprojekta izstrāde: Tvaiku savākšanas sistēmas (iepildot tankkuģus) būvniecība SIA ““Ventspils nafta” termināls” nomas teritorijā, Talsu ielā 75, Ventspilī, un tvaiku savākšanas cauruļvadu būvniecība AS “Ventbunkers” teritorijā, Dzintaru ielā 82, Ventspilī
12/15 — 06/16 SIA “Ventspils nafta” termināls / SIA Lakalme Uzņēmuma infrastruktūra
06/15 — 07/15 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Speciālā aprīkojuma un papildaprīkojuma izbūves un pieslēgšanas no esošās flotācijas iekārtas iegūtā flotāta atūdeņošanai vadības un automatizācijas sistēmas sadales tehniskais projekts
03/15 — 07/15 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Ar naftas produktiem piesārņoto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu TP AVS migrācijas darbi, nomainot esošo vidējā līmeņa kontrolleri AutoLog2000S kanalizācijas sūkņu stacijā ar kontrolleri TSX Quantum.
08/13 — 05/15 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Iekšlaukuma tehnoloģisko cauruļvadu savienojumu rekonstrukcijas būvniecības autoru uzraudzības darbi
04/13 — 08/13 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Tehniskā projekta dokumentācija butanizācijas kompleksa modernizācijai
01/13 — 07/13 SIA “Ventspils nafta” termināls / A/s „SZMA V” Sūkņu stacija Nr. 2 6 kV elektroiekārtu, programmnodrošinājuma izstrādes un ieregulēšanas un tehnoloģijas ieregulēšanas darbi
12/12 — 06/13 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Butanizācijas kompleksa priekšprojekta izpēte modernizācijas varianta izvēlei
09/12 — 02/13 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Iekšlaukuma tehnoloģisko cauruļvadu savienojumu būvniecības tehniskā projekta izstrāde
08/12 — 06/13 SIA “Ventspils nafta” termināls / Sūkņu stacija Nr. 2 Tehnoloģiskās sūkņu stacijas Nr.2 rekonstrukcijas būvniecības autoru uzraudzības darbi
07/12 — 11/12 SIA “Ventspils nafta” termināls / A/s „SZMA V” Sūkņu stacija Nr.4 TP AVS un enerģijas AVS programmnodrošinājuma papildinājuma izstrādes un ieregulēšanas un tehnoloģijas ieregulēšanas darbi
02/12 — 11/12 SIA “Ventspils nafta” termināls / A/s „SZMA V” Sūkņu stacija Nr.3 6 kV elektroiekārtu, programmnodrošinājuma izstrādes un ieregulēšanas un tehnoloģijas ieregulēšanas darbi
02/12 — 12/12 SIA “Ventspils nafta” termināls / Sūkņu stacija Nr.4 Tehnoloģiskās sūkņu stacijas Nr.4 rekonstrukcijas būvniecības autoru uzraudzības darbi
11/11 — 12/11 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Rezervuāru noplūdes atklāšanas programmēšana
09/11 — 12/12 SIA “Ventspils nafta” termināls / 4.dzelzceļa estakāde Sildīšanas mezglu izmaiņu tehniskais projekts, naftas tvaiku savākšanas sistēmas programmnodrošinājuma izstrāde
09/11 — 11/12 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Jaunais cauruļvadu koridors no SIA” “Ventspils nafta” termināls” līdz naftas muliņiem būvniecības tehniskā projekta izstrāde
07/11 — 10/12 SIA “Ventspils nafta” termināls / Sūkņu stacija Nr.3 Tehnoloģiskās sūkņu stacijas Nr.3 rekonstrukcijas būvniecības autora uzraudzība
06/11 — 02/12 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu paplašināšanas tehniskā projekta izstrāde
08/10 — 06/11 SIA “Ventspils nafta” termināls / Sūkņu stacijas Nr.2,3,4 Tehniskā projekta izstrāde objektam „Sūkņu staciju Nr.2,3,4 rekonstrukcija”
08/10 — 02/11 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana objektam „SIA „Ventspils nafta” termināls” naftas tvaiku savākšanas sistēmas, būvniecības autoru uzraudzība
08/10 — 10/10 SIA “Ventspils nafta” termināls / Muliņš 2, 3 Muliņu Nr.2 un Nr.3 automatizācijas projektēšana
05/10 — 10/10 SIA “Ventspils nafta” termināls / A/s „SZMA V” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „SIA „Ventspils nafta” termināls” sūkņu stacijas būvniecība Talsu ielā 75,Ventspilī” programmnodrošinājuma izstrādes, ieregulēšanas un nodošanas ekspluatācijā darbi
04/10 — 12/11 SIA “Ventspils nafta” termināls / SIA ZRF „Rumba” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Cauruļvadu sistēmas izveide” būvniecība Ventspilī, Talsu ielā 75, celtniecības montāžas darbi, materiālu un iekārtu piegāde
12/09 — 02/10 SIA “Ventspils nafta” termināls / Sūkņu stacija Nr.6a Tehniskā projekta izrāde objektam „Sūkņu stacija Nr.6a SIA „“Ventspils nafta” termināls” nomas teritorijā
11/09 — 05/10 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Benzīna butanizācijas iekārtu kompleksa būvniecība
11/09 — 04/10 SIA “Ventspils nafta” termināls / SIA „A-Servis Group” Uzņēmuma infrastruktūra Vienotā vadības centra serveru skapja automātikās ugunsgrēka atklāšanas un dzēšanas iekārtu piegādes, montāžas un iestatīšanas darbi
11/09 — 12/09 SIA “Ventspils nafta” termināls / SIA „A-Servis Group” Uzņēmuma infrastruktūra Tehniskā projekta izrāde „Sakaru kanāla izveide starp muliņiem Ventspilī, Dzintaru ielā 90 un SIA „“Ventspils nafta” termināls” Ventspilī, Talsu ielā 75. Iekārtu, materiālu piegāde un montāžas darbi, iestatīšanas palaišanas darbi
10/09 — 12/09 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Tehniskā projekta izrāde objektam „Cauruļvadu būvniecība SIA „“Ventspils nafta” termināls” nomas teritorijā”
10/09 — 10/09 SIA “Ventspils nafta” termināls / Rezervuāri Nr.401-410 Tehniskā projekta izrāde rezervuāru Nr.401-410 putu ģeneratoru nomaiņai un pārcelšanai
05/09 — 06/10 SIA “Ventspils nafta” termināls / 1. laukums Projekta „SIA “Ventspils nafta” termināls” vienotā tehnoloģisko procesu automātiskā vadības centra izveide (TP AVS)”
04/09 — 09/09 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Būvprojekta „Jaunais cauruļvada koridors no a/s “Ventspils nafta” līdz naftas muliņiem. Trases 4.daļa a/s „Ventbunkers” teritorija” koriģēšanas un pārskaņošanas darbi 1.kārtai.
04/09 — 08/09 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra SIA “Ventspils nafta” termināls” 9.sūkņu stacijas būvniecības tehniskā projekta izstrāde
04/09 — 08/09 SIA “Ventspils nafta” termināls / Uzņēmuma infrastruktūra Tehniskā projekta izrāde objektam „SIA “Ventspils nafta” termināls” benzīna butanizācijas iekārtu komplekss”
03/06 — 12/10 SIA “Ventspils nafta” termināls / Dispečeru telpa Dispečeru dienesta informācijas sistēmas izveides autoruzraudzība
AS “Ventbunkers” 
naftas produktu pieņemšana no cauruļvada un dzelzceļa, glabāšana un to pārkraušana tankkuģos
05/18 — 07/18 AS “Ventbunkers” / Uzņēmuma infrastruktūra AS "Ventbunkers" mazuta kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas būvniecības autoru uzraudzības darbi
04/18 — 05/18 AО “Ventbunkers” / Uzņēmuma infrastruktūra Būvprojekta izstrāde pazemes tvaika trases pārcelšanai uz esošajiem balstiem
02/18 — 03/18 AS “Ventbunkers” / Uzņēmuma infrastruktūra AS "Ventbunkers" mazuta izgarojumu emisijas kontroles sistēmas būvprojekta izstrāde
09/17 — 12/17 AS “Ventbunkers” / Uzņēmuma infrastruktūra Emisijas kontroles sistēmas būvprojekts minimālajā sastāvā mazuta izgarojumu savākšanai no tankkuģiem un aiztransportēšanai līdz absorbcijas iekārtai
05/17 — 06/17 AS “Ventbunkers” / / AS “SZMA V” Uzņēmuma infrastruktūra Projekta: “AS “Ventbunkers” dīzeļdegvielas cauruļvada DN300 nomaiņa” tehnoloģiskās un būvkonstrukciju sadaļu izstrāde
04/17 — 05/17 AS “Ventbunkers” / Uzņēmuma infrastruktūra Dīzeļdegvielas marķēšanas rezervuāra Nr.29.2 maisītāja būvprojekta detalizācijas apjomā izstrāde
10/16 — 02/17 AS “Ventbunkers” / Uzņēmuma infrastruktūra Būvprojekta “Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskā procesa automātiskās vadības sistēmas pārbūve” izstrādes darbi
05/16 — 07/16 АS “Ventbunkers” / AO “SZMA V” Uzņēmuma infrastruktūra Projekta “AS “Ventbunkers” dīzeļdegvielas bunkurēšanas sistēmas izbūve” tehnoloģiskās un būvkonstrukciju sadaļu izstrāde
03/15 — 06/15 AS “Ventbunkers” / Uzņēmuma infrastruktūra Tehniskā projekta “Cauruļvadu nomaiņa sūkņu mājā Nr.2” tehnoloģiskās, būvkonstrukciju, elektrotehniskās un tehnoloģisko procesu automatizācijas sadaļu projektēšanas darbi
06/09 — 11/09 AS “Ventbunkers” / Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģisko cauruļvadu būvniecība dīzeļdegvielas sajaukšanai un marķēšanai rezervuāros Nr.29.2 un 29.4” būvniecības darbu autora uzraudzība
06/09 — 11/09 AS “Ventbunkers” / Uzņēmuma infrastruktūra Dīzeļdegvielas pārkraušanas sistēmas būvniecības tehniskais projekts.
02/09 — 03/09 AS “Ventbunkers” / Uzņēmuma infrastruktūra Tehniska projekta „Rezervuāru Nr.12 un Nr.13 pieslēgšana sūkņu stacijai Nr.32” izstrāde.
11/08 — 06/09 AS “Ventbunkers” / Uzņēmuma infrastruktūra Dīzeļdegvielas sajaukšanas un marķēšanas sistēmas izbūves tehniskais projekts.
10/08 — 02/09 AS “Ventbunkers” / Uzņēmuma infrastruktūra Vecās dzelzceļa estakādes aprīkošanas ar ugunsaizsardzības iekārtām autoruzraudzība
08/07 — 03/09 AS “Ventbunkers” / Uzņēmuma infrastruktūra Bunkurēšanas tehnoloģiskās sistēmas izveides tehniskais projekts
SIA  “LatRosTrans”
naftas un naftas produktu transportēšana un glabāšana
07/19 — 11/19 SIA “LatRosTrans” / LRDS “Ilūkste” TP AVS rekonstrukcija. 2.posms
03/19 — 07/19 SIA “LatRosTrans” / LRDS “Ilūkste” Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas inženiertīklu pārbūve
07/18 — 12/18 SIA “LatRosTrans” / Operatīvās dispečeru vadības automatizētās sistēmas (ODVAS) rekonstrukcija
07/18 — 08/18 SIA “LatRosTrans” / SIA Ekolat NPS „Džukste” NPS „Džukste” ūdens sagatavošanas sistēmas atjaunošana. Automatizācijas sistēma
07/18 — 07/18 SIA “LatRosTrans” / SIA Ekolat LRDS “Ilūkste” ADL laukuma ražošanas lietus ūdens kanalizācijas un tehnoloģisko cauruļvadu drenāžas sistēmas pārbūve. Elektroapgāde un automatizācijas sistēmas
06/18 — 11/18 SIA “LatRosTrans” / Būvobjekta "Maģistrālā naftas produktu cauruļvada “Polocka-Ventspils” 292., 293.km rezerves cauruļvada zem upes “Mūsa” pārbūve un piebraucamā ceļa izbūve" autoruzraudzība
09/17 — 12/17 SIA “LatRosTrans” / Operatīvās dispečeru vadības automatizētās sistēmas (ODVAS) rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
07/17 — 11/17 SIA “LatRosTrans” / LRDS “Ilūkste” LRDS “Ilūkste” tehnoloģiskā procesa automatizētās vadības sistēmas (TP AVS) “augšējā” un “vidējā” līmeņa rekonstrukcija, 1-ais etaps
07/17 — 11/17 SIA “LatRosTrans” / LRDS “Ilūkste” LRDS “Ilūkste” tehnoloģiskā procesa automatizētās vadības sistēmas (TP AVS) “augšējā” un “vidējā” līmeņa rekonstrukcija, 1-ais etaps
11/16 — 03/17 SIA “LatRosTrans” / LRDS “Ilūkste” LRDS “Ilūkste” automātiskās ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijas tehniskā projekta optimizācija, sadalīšana pa etapiem saskaņā ar rezervuāru tehnisko pārbaužu, graduēšanas un remontu darbu grafiku
10/16 — 12/17 SIA “LatRosTrans” / / Maģistrālā naftas produktu cauruļvada “Polocka-Ventspils” 292., 293. km rezerves cauruļvada zem upes “Mūsa” pārbūve un piebraukšanas apstākļu uzlabošana būvprojekta izstrāde
10/16 — 11/16 SIA “LatRosTrans” / LRDS “Ilūkste” LRDS “Ilūkste” rezervuāru parka rezervuāru pārbūve tehniskā projekta izstrāde
08/16 — 12/16 SIA “LatRosTrans” / LRDS “Ilūkste” LRDS “Ilūkste” maģistrālo sūkņu agregātu (MSA) vadības un elektroapgādes shēmas modernizācijas tehniskā projekta izstrāde
08/16 — 12/16 SIA “LatRosTrans” / NPS “Skrudaliena” NPS “Skrudaliena” TP AVS modernizācija
10/15 — 11/15 SIA “LatRosTrans” / NPS “Skrudaliena” TP AVS rekonstrukcijas projekta izstrāde
10/15 — 11/15 SIA “LatRosTrans” / LRDS “Ilūkste” TP AVS rekonstrukcijas projekta izstrāde
08/15 — 11/15 SIA “LatRosTrans” / NPS “Skrudaliena” NPS “Skrudaliena” optimizācijas pirmsprojekta risinājumi
07/15 — 08/15 SIA “LatRosTrans” / SIA Ekolat LRDS “Ilūkste” Būvobjekta “Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija” automatizācijas sadaļas pārstrāde, autoruzraudzība
11/14 — 03/15 SIA “LatRosTrans” / NPPS “Džūkste” NPPS “Džūkste” tehnoloģiskā procesa automatizētās vadības sistēmas rekonstrukcija
06/14 — 10/14 SIA “LatRosTrans” / LRDS “Ilūkste” Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
10/13 — 04/14 SIA “LatRosTrans” / PNP “Ventspils” Dīzeļdegvielas komercuzskaites mezgla tehnoloģiskā procesa automatizētās vadības sistēmas rekonstrukcija
09/13 — 10/13 SIA “LatRosTrans” / LRDS “Ilūkste” LRDS “Ilūkste” AVS „vidējā” un „augšējā” līmeņa programmnodrošinājuma izmaiņas darbi
10/12 — 01/13 SIA “LatRosTrans” / PNP “Ventspils” Dīzeļdegvielas komercuzskaites mezgla tehnoloģiskā procesa automatizētās vadības sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrāde
08/12 — 10/12 SIA “LatRosTrans” / LRDS “Ilūkste” Iekšējās pārsūknēšanas cauruļvadu rekonstrukcijas projektēšanas darbi
08/10 — 10/10 SIA “LatRosTrans” / LRDS “Ilūkste” LRDS “Ilūkste” maģistrālās sūkņu stacijas Nr.1 konservācijas tehniskā projekta izstrāde
03/10 — 03/10 SIA “LatRosTrans” / LRDS “Ilūkste” Dīzeļdegvielas masas aprēķina programmatūru „Account” modernizācija
02/10 — 07/10 SIA “LatRosTrans” / Uzņēmuma infrastruktūra SIA “LatRosTrans” uzņēmuma un dienesta vadības centra vienkāršotas rekonstrukcijas skices projekta izstrāde
AS “Ventamonjaks”, SIA "Ventall Termināls" 
ķīmisko un naftas produktu pieņemšana no dzelzceļa, glabāšana un to pārkraušana tankkuģos
05/19 — 05/19 SIA „VK Terminal Services“ / Uzņēmuma infrastruktūra Priekšprojekts SIA "VK Terminal Services" esošo rezervuāru Nr.21/1-21/6, 446, 447 apsaistes pārbūvei palmu eļļas pieņemšanai
04/19 — 04/19 SIA „VK Terminal Services“/ / SIA "EMEROL" Uzņēmuma infrastruktūra Būvniecības ieceres un būvprojekta izstrāde SIA "VK Terminal Services" cauruļvadu L-2, L-5 aprīkošanai ar virzuļu palaišanas / pieņemšanas kamerām
03/19 — 04/19 SIА “Ventall Termināls”/--- / Uzņēmuma infrastruktūra Projekts SIA „Ventall Termināls” putu dzēšanas sistēmas rekonstrukcijai dzelzceļa cisternu estakādēs uz sliežu ceļiem Nr.5, 6, Nr.13, 14, Dzintaru ielā 66, Ventspilī
01/19 — 07/19 SIA “Ventamonjaks” / Uzņēmuma infrastruktūra Projekta "SIA «Ventamoanjaks» amonjaka pārkraušanas kompleksa Tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas (TPAVS) modernizācija" izstrāde
11/18 — 11/18 SIA „VK Terminal Services“/ / SIA "Latus SARDZE" Uzņēmuma infrastruktūra VK Terminal Services ugunsdzēsības sūkņu 24/1, 24/2 pamatu būvkonstrukciju projektēšanas darbi
08/18 — 09/18 SIA „VK Terminal Services“ / Uzņēmuma infrastruktūra Projekta dokumentācijas izstrāde naftas produktu tvaiku savākšanas cauruļvada izbūvei no esošajiem vakuuma sūkņiem līdz piestātnei Nr.35
08/18 — 09/18 ООО „VK Terminal Services“ / Инфраструктура предприятия Выполнение работ по разработке измененй обвязки пожарной технологии пожарной насосной ООО "VK Terminal Service"
04/18 — 04/18 SIA “Ventamonjaks serviss” / Uzņēmuma infrastruktūra Priekšprojekta izstrāde SIA "Ventamonjaks serviss" esošās infrastruktūras pārbūvei palmu eļļas pieņemšanai no tankkuģiem, uzglabāšanai un tālākai transportēšanai pa dzelzceļu
06/17 — 12/17 SIA “Ventamonjaks serviss” / Uzņēmuma infrastruktūra „Automātiskās ugunsdzēsības sūkņu stacijas modernizācija: ugunsdzēsības sūkņu ar dīzeļdzinēju uzstādīšana, Dzintaru ielā 66, Ventspilī”, autoru uzraudzība
04/17 — 03/18 SIA “Ventamonjaks serviss” / Uzņēmuma infrastruktūra Objekta “Mērīšanas un automatizācijas līdzekļu nomaiņa SIA “Ventamonjaks” terminālī” priekšprojekta izstrādes darbi
05/16 — 06/16 SIА “Ventall Termināls” / Uzņēmuma infrastruktūra Būvprojekta un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas darbi automātiskās ugunsdzēsības sūkņu stacijas modernizācijai ugunsdzēsības sūkņu ar dīzeļdzinēju uzstādīšanai
04/16 — 06/16 SIA “Ventall Termināls” / Uzņēmuma infrastruktūra Esošās SIA "Ventall Termināls" TP AVS audits un modernizācijas priekšlikumu izstrāde
03/16 — 08/16 ООО “Ventamonjaks serviss / Uzņēmuma infrastruktūra Būvprojekta un būvniecības ierīces dokumentācijas izstrāde un saskaņošanas darbi SIA “Ventamonjaks serviss” ugunsdzēsības cauruļvadu pārbūvei posmā no ugunsdzēsības sūkņu stacijas (AUS) līdz 2., 15.ceļu izliešanas estakādei
05/14 — 12/14 SIA “Ventall Termināls” serviss / Uzņēmuma infrastruktūra Vakuuma sūkņu stacijas rekonstrukcijas tehniskā projekta dokumentācija divu vakuuma sūkņu uzstādīšanai
08/10 — 12/10 AS “Ventamonjaks” / SIA MBC.Metrology Bureau Consulting Uzņēmuma infrastruktūra Tehniskā projekta vadības un automatizācijas daļas dokumentāciju izstrāde AS „Ventamonjaks” kompresora C-1A,B,C,D kompresoru sekundāro kontroles un vadības sistēmas iekārtu nomaiņa , 2. kārta
08/10 — 12/10 SIA “Ventamonjaks serviss” / Uzņēmuma infrastruktūra Ugunsgrēka dzēšanas sistēmas modernizācijas tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde
04/10 — 09/10 AS “Ventamonjaks” / SIA MBC.Metrology Bureau Consulting Uzņēmuma infrastruktūra Kompresoru (poz.C-1A,B,C,D) sekundāro kontroles un vadības iekārtu nomaiņa (iekārtu, materiālu nomaiņa, montāžas darbi, programmnodrošinājuma izstrāde, iestatīšanas palaišanas darbi)
02/10 — 03/10 AS “Ventamonjaks” / SIA MBC.Metrology Bureau Consulting Uzņēmuma infrastruktūra Tehniskā projekta dokumentācijas kompresora (poz.C-1A,B,C,D) sekundāro kontroles un vadības iekārtu nomaiņai izstrāde
07/09 — 12/09 AS “Ventamonjaks” / SIA MBC.Metrology Bureau Consulting Uzņēmuma infrastruktūra Kompresoru (poz.C-1B,C) sekundāro kontroles un vadības iekārtu nomaiņa (iekārtu, materiālu nomaiņa, montāžas darbi, programmnodrošinājuma izstrāde, iestatīšanas palaišanas darbi)
AS “Conexus Baltic Grid”/ AS “Gaso” / AS “Latvijas Gāze”
gāzes transportēšana, glabāšana un sadale
01/20 — AS “Conexus Baltic Grid” / Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkts Nr.1 Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.3 uzlabošanas (esošā nojaukšana un jauna paplašināta GSP izbūve) būvprojekta izstrāde un būvniecības autoruzraudzība
06/19 — AS “Gaso” / Uzņēmuma infrastruktūra Gāzes hromatogrāfa piegāde, montāža, regulēšana, kalibrēšana un nodošana ekspluatācijā
06/19 — AS “Conexus Baltic Grid” / GRS "Brocēni" Gāzes regulēšanas stacijas "Brocēni" pārbūve
06/19 — AS “Conexus Baltic Grid" / Uzņēmuma infrastruktūra Būvobjekta "Pārvades gāzesvada Vireši - Tallina līnijas krānu mezgla T3 un T4 pārbūve" autoruzraudzība
06/19 — AS “Conexus Baltic Grid” / Uzņēmuma infrastruktūra Gāzes regulēšanas stacijas Brocēni pārbūves (ar tehnoloģisko iekārtu nomaiņu) autoruzraudzība
06/19 — AS “Conexus Baltic Grid” / Inčukalna PGK mērīšanas stacija Nr.1 Inčukalna pazemes gāzes krātuves mērīšanas stacijas Nr.1 dabasgāzes uzskaites līniju atjaunošana
06/19 — Uzņēmuma infrastruktūra / Uzņēmuma infrastruktūra Pārvades gāzesvada - atzara uz GRS Sloka atjaunošanas (ar cauruļu apmaiņu posmā 22.6km-30.6km) autoruzraudzība
05/19 — 07/19 AS “Conexus Baltic Grid”/ / SIA "Polyroad" Gāzesvadu iznešanas plāna izstrāde objektā "Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenstāle) posms 7.9-25.0 km Ķekavas apvedceļš"
04/19 — 09/19 AS “Conexus Baltic Grid”/--- / Uzņēmuma infrastruktūra Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Valmiera-1 un pieslēgšanas mezgla pie PGV Vireši - Tallina pārbūves būvprojekts
01/19 — 12/19 AS “Conexus Baltic Grid” / Uzņēmuma infrastruktūra AS "Conexus Baltic Grid" 4 (četru) gāzes urbumu Nr. 59, 70, 74 un 87 atjaunošana Inčukalna Pazemes gāzes krātuvē
01/19 — 08/19 AS “Conexus Baltic Grid” / Uzņēmuma infrastruktūra Pārvades gāzesvada Vireši - Tallina krānu mezgla Т5-Т6 pārbūves būvprojekts
12/18 — 06/19 AS “Conexus Baltic Grid” / Inčukalna PGK kompresoru cehs Nr.2 Inčukalna PGK kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūknēšanas agregātu tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa pārbūves būvprojekts
12/18 — 12/18 AS “Conexus Baltic Grid / Inčukalna PGK kompresoru stacijas Nr.2 krānu mezgls Nr.91 Inčukalna PGK kompresoru stacijas Nr.2 krānu mezgla Nr.91 stāvokļa kontroles programmēšanas darbi
10/18 — 06/19 AS “Conexus Baltic Grid” / Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkts Nr.1 Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes savākšanas punkta Nr.1 gāzes mērīšanas testa līnijas atjaunošana. SCADA sistēmas modernizēšana, iekārtu nomaiņa, uzstādīšana.
09/18 — 06/19 AО“Conexus Baltic Grid” / GRS Rīga-3 Gāzes regulēšanas stacijas GRS Rīga-3 vasaras reducēšanas līnijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības darbi
04/18 — 12/18 AS “Conexus Baltic Grid / GRS "Brocēni" Projekts GRS Brocēni pārbūvei ar tehnoloģisko iekārtu nomaiņu
04/18 — 10/18 AS “Conexus Baltic Grid” / Uzņēmuma infrastruktūra Pārvades gāzesvada Vireši - Tallina līnijas krānu mezgla T3 un T4 pārbūves būvprojekts
03/18 — 07/18 AS “Conexus Baltic / SIA "Ernst & Young Iespēju izpēte un izmaksu un ieguvumu analīze Latvijas un Lietuvas gāzes starpsavienojuma jaudas palielināšanai
02/18 — 02/19 AS “Conexus Baltic Grid” / Inčukalna PGK krānu mezgls Nr.91 IPGK krānu mezgla Nr.91 būvniecības autoruzraudzības darbi
11/17 — 08/18 AS “Conexus Baltic Grid / Uzņēmuma infrastruktūra Pārvades gāzesvada - atzara uz GRS Sloka atjaunošanas (ar cauruļu apmaiņu posmā 22.6km-30.6km) projekts
11/17 — 12/18 AS “Conexus Baltic Grid” / Gāzes mērīšanas stacija "Korneti" Gāzes mērīšanas stacijas "Korneti" gāzes uzskaites daļas pārbūve
11/17 — 02/18 AS “Conexus Baltic Grid / GRS Jelgava -1 GRS Jelgava -1 rekonstrukcijas projekts (ar tehnoloģisko iekārtu nomaiņu)
11/17 — 12/17 AS “Conexus Baltic Grid” / Uzņēmuma infrastruktūra Programmatūras izstrāde gāzes regulēšanas staciju odorizācijas iekārtu attālinātam monitoringam un vadībai
08/17 — 10/17 AS “Conexus Baltic Grid / SIA "KATLINIEKS" Uzņēmuma infrastruktūra Darbu veikšanas projekta izstrāde pārvades gāzesvada atzara uz GRS Jelgava-2 sagatavošanas iekšējai diagnostikai
07/17 — 09/19 AS “Conexus Baltic Grid” / Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkts Nr.2 Autoruzraudzība būvdarbu laikā būvobjektā: Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.2 pārbūve”
06/17 — 09/19 AS “Conexus Baltic Grid” / Baltijas Energo Būve” Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkts Nr.2 Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.2 pārbūves (rekonstrukcijas) darbi
03/17 — 12/18 Uzņēmuma infrastruktūra / Uzņēmuma infrastruktūra Būvdarbu autoruzraudzība: IPGK pieslēguma mezgls (LG-267-5) un Virzuļu palaišanas kamera uz Lietuvas robežas (LG-267-4).
01/17 — 09/17 AS “Latvijas Gāze” / Uzņēmuma infrastruktūra Gāzes reducēšanas staciju (GRS) Sloka, GRS Saldus, GRS Liepāja, GRS Jēkabpils, GRS Daugavpils konteinera tipa gāzes kvalitātes punktu (GKP) ar gāzes hromatogrāfu, O2 noteikšanas iekārtu un gāzes mitruma noteikšanas iekārtu piegāde, montāža, palaišana, regulēšana, kalibrēšana un nodošana komerciālajā ekspluatācijā
01/17 — 05/17 AS “Latvijas Gāze” / Uzņēmuma infrastruktūra Gāzes reducēšanas staciju (GRS) un gāzes mērīšanas stacijas (GMS) Korneti gāzes uzskaites mērlīdzekļu kompleksa piegāde, montāža, palaišana, regulēšana, kalibrēšana un nodošana komerciālajā ekspluatācijā
09/16 — 06/17 AS “Latvijas Gāze” / Kompresoru cehs Nr.2 Rezerves daļu piegāde, personāla apmācība, kompresoru ceha Nr.2 mērīšanas stacijas iekārtu montāža, programmēšana, testēšana un kopējā sistēmas nodošana ekspluatācijā
04/16 — 12/16 AS “Latvijas Gāze” / Uzņēmuma infrastruktūra Gāzes reducēšanas mezgla (GRM) Iecava-Liepāja, gāzes reducēšanas mezgla (GRM) Rīga – Daugavpils, gāzes regulēšanas stacijas (GRS) Valmiera - 1, gāzes regulēšanas stacijas (GRS) Rīga – 1, gāzes regulēšanas stacijas (GRS) Ziemeļi un gāzes regulēšanas stacijas (GRS) Cēsis konteinera tipa gāzes kvalitātes punktu (GKP) ar gāzes hromatogrāfu, O2 noteikšanas iekārtu un gāzes mitruma noteikšanas iekārtu piegāde, montāža, palaišana, regulēšana, kalibrēšana un nodošana komerciālajā ekspluatācijā
04/16 — 12/16 AS “Latvijas Gāze” / Kompresoru stacija Nr.2 "Inčukalna pazemes gāzes krātuve" kompresoru stacijas Nr.2 krānu mezgla Nr.91 pārbūves projekts
04/16 — 12/16 AS “Latvijas Gāze” / Uzņēmuma infrastruktūra Autoruzraudzība būvobjektos: ”Pārvades gāzesvada Izborska -Inčukalna PGK līnijas krānu mezgla Nr.225 pārbūve; pārvades gāzesvada Izborska -Inčukalna PGK līnijas krānu mezgla Nr.227 pārbūve; pārvades gāzesvada Upmala -Preiļi - Rēzekne pievienošanas mezgla pie pārvades gāzesvada Rīga - Daugavpils pārbūve; gāzes regulēšanas stacijas (GRS) Sloka pārbūve ar esošo iekārtu montāžu GRS konteinerā, Jūrmalā, Graudu ielā 8”.
03/16 — 12/16 AS “Latvijas Gāze” / Uzņēmuma infrastruktūra Autoruzraudzība būvobjektā „ Augstā spiediena (P < 6 bar) virszemes gāzesvada DN 700 mm un vidējā spiediena (P < 4 bar) virszemes gāzesvada DN 250 mm un DN 150 mm Salaspils, Krustpils, Rencēnu un Lubānas ielās, Rīgā, remontdarbi" (RE-0002-14(4))”
02/16 — 07/17 AS “Latvijas Gāze” / Pietro Fiorentini S.p.A. Gāzes savākšanas punkts Nr.2 Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.2 rekonstrukcijai paredzētās tehniskās dokumentācijas, SCADA sistēmas, elektroapgādes sistēmas iekārtu un materiālu piegāde
02/16 — 03/16 AS “Latvijas Gāze” / Uzņēmuma infrastruktūra Katod aizsardzībās SCADA sistēmas telemehānikas kontrolpunkta skapja izgatavošanas un uzstādīšanas tehniskās dokumentācijas izstrāde
11/15 — 12/15 AS “Latvijas Gāze” / Kompresoru stacija Nr.2 Autoruzraudzība būvdarbu laikā, realizējot projektu “Inčukalna PGK kompresoru stacijas Nr.2 eļļas rezervuāra ēkas pārbūve”
08/15 — 04/16 AS “Latvijas Gāze / Uzņēmuma infrastruktūra Tehniski - ekonomiskā pamatojuma izstrāde dabasgāzes pārvades sistēmas komercuzskaitei nodrošināšanai
08/15 — 12/15 AS “Latvijas Gāze / Uzņēmuma infrastruktūra Pārvades gāzesvada Rīga-Paņeveža attīrošo un intelektuālo virzuļu palaišanas kameras mezgla izbūves projekts. Vadības un automatizācijas sistēmas. Tehnoloģiskie sakari.
04/15 — 12/15 AS “Latvijas Gāze” / -- Uzņēmuma infrastruktūra Autoruzraudzība būvdarbu laikā būvobjektā: “Pārvades gāzesvada Iecava – Liepāja līnijas krāna izbūvi un gāzesvada atzara uz GRS „Nākotne” pievienošanas mezgla rekonstrukcija”
04/15 — 12/15 AS “Latvijas Gāze” / -- Uzņēmuma infrastruktūra Projektu izstrāde (6 gab.) pārvades gāzesvada Izborska -Inčukalna PGK līnijas krānu mezgla Nr. Iz225 nomaiņai; pārvades gāzesvada Izborska -Inčukalna PGK līnijas krānu mezgla Nr. Iz227 nomaiņai; pārvades gāzesvada Upmala -Preiļi - Rēzekne pievienošanas mezgla pie pārvades gāzesvada Rīga - Daugavpils rekonstrukcijai; pārvades gāzesvada Rīga - Paņeveža attīrošo un intelektuālo virzuļu palaišanas kameras mezgla izbūvei; pārvades gāzesvadu Pleskava - Rīga, Izborska -Inčukalna PGK, Rīga - Inčukalna I-līnija un Rīga - Inčukalna II-līnija pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna pazemes gāzes krātuves rekonstrukcijai; gāzes regulēšanas stacijas (GRS) Sloka rekonstrukcijai ar esošo iekārtu montāžu GRS konteinerā
03/15 — 12/15 AS “Latvijas Gāze” / Uzņēmuma infrastruktūra Augstā spiediena (P<6 bar) virszemes gāzesvada Dn700 mm un vidējā spiediena (P<4 bar) virszemes gāzesvada Dn250 mm un Dn150 mm Salaspils, Krustpils, Rencēnu un Lubānas ielās, Rīgā, remontdarbu tehnisko risinājumu izstrāde
03/15 — 12/16 AS “Latvijas Gāze” / Gāzes mērīšanas stacija “Korneti” Tehniski-ekonomiskais pamatojums gāzes mērīšanas stacijas „Korneti” mērīšanas līniju rekonstrukcijai
02/15 — 12/15 AS “Latvijas Gāze” / Uzņēmuma infrastruktūra Būvobjekta: „Pārvades gāzesvada Viļņa - Rīga posma 445.605 km - 489.055 km, kopā ar gāzesvadu atzariem uz GRS Uzvara, Bauska, Code un Iecava pārvešanai uz gāzesvadu kategoriju ar darba spiedienu līdz 1,6MPa” autoruzraudzība būvdarbu laikā
01/15 — 05/15 AS “Latvijas Gāze” / Gāzes savākšanas punkts Nr.2 Inčukalna PGK kompresoru stacijas Nr.2 eļļas rezervuāru nomaiņas projekts
AS "RĪGAS SILTUMS"
12/16 — 05/17 AS “Rīgas Siltums” / Siltumcentrāle “Imanta” Siltumcentrāles “Imanta” pilsētas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde
09/16 — 12/16 AS “Rīgas Siltums” / Siltumcentrāle “Imanta” Siltumcentrāles “Imanta” gāzes uzskaites punkta modernizācijas tehniskā projekta izstrāde
SIA „Jūras projekts”
04/19 — SIA CHR Design Solutions / Ventspils brīvosta Būvprojekta "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana" atsevišķu sadaļu autoruzraudzība
02/18 — 08/18 SIA “Jūras Projekts” / Ventspils brīvosta Būvprojekta "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana" elektrotehniskās, vadības un automatizācijas, kabeļu estakādes būvkonstrukciju sadaļu izstrāde esošo kabeļu pārcelšanai
07/13 — 12/13 SIA “Jūras Projekts” / Krievu Salas infrastruktūras attīstība Ģenerālā plāna shēmas izstrāde sakarā ar infrastruktūras izveidi
03/09 — 08/09 SIA “Jūras Projekts” / Tehniskā projekta „Paaugstinātas pasažieru platformas tipveida konstruktīvie risinājumi” konstruktīvo risinājumu dokumentācijas izstrāde
05/08 — 01/09 SIA “Jūras Projekts” / Daudzfunkcionālais terminālis Kundziņsala Ģenerālplāna perspektīvā shēma, pirmās kārtas 1 etapa tehniskais projekts, pirmās kārtas 2 un etapu paplašinātais skiču projekts un tehniskais projekts, saskaņojumi
07/07 — 12/09 SIA “Jūras Projekts” / Krievu Salas infrastruktūras attīstība Ģenerālplāna skiču un tehniskais projekts
SIA “Kundziņsalas dienvidu projekts”
09/17 — 05/18 SIA “Kundziņsalas dienvidu projekts” / Objekta "Sašķidrinātās dabas gāzes terminālis Rīgas Brīvostas teritorijā, Kundziņsalā" būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un būvatļaujas saņemšana
06/06 — 12/09 Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts/--- / Valsts integrētā informācijas sistēma Valsts Integrētās informācijas sistēmas pirmā posma izmitināšana un apkalpošana
05/06 — 12/09 Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts / Valsts integrētā informācijas sistēma Valsts Integrētās informācijas sistēmas pilnveidošana (II kārta)
SIA "E2C"
11/17 — 03/19 SIA "E2C" / Objekta "Sašķidrinātās dabas gāzes terminālis Liepājā" būvprojekta minimālajā sastāvā izstrāde un būvatļaujas saņemšana
07/08 — 12/09 “LR Iekšlietu ministrija, Informācijas centrs” / LR IeM Otrās paaudzes Latvijas nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un ar to saistīto nacionālo reģistru programmatūras pilnveidošanas un funkcionālas testēšanas darba uzdevuma izpilde
Naftas terminālis "Rīnūži"
07/15 — 09/15 SIA „Naftimpekss” / Naftas termināls “Rīnūži” Programmnodrošinājuma modernizācija
02/11 — 07/11 SIA „Naftimpekss” / Naftas termināls “Rīnūži” Būvdarbu autoruzraudzība būvobjektā „Gaišo naftas produktu rezervuāru parka paplašināšana”
03/10 — 10/10 SIA “SZMA-Rīga” / SIA „Naftimpekss” rezervuāru parka AVS „UniPark” programmatūras jaunināšana
11/09 — 12/10 SIA „Naftimpekss” / Naftas termināls “Rīnūži” Būvdarbu autoruzraudzība būvobjektā „27500 m3 naftas produktu rezervuāra jaunbūve”
06/09 — 07/11 SIA „Naftimpekss” / Naftas termināls “Rīnūži” Projektēšanas darbi objektam „Papildus 4 rezervuāru uzstādīšana Rīnūžu naftas produktu terminālā”
SIA “RIXJET Riga”
10/16 — 12/16 SIA “RIXJET Riga" / Rezervuāru parks Vadības sistēmas izstrādāšana, palaišana un aparatūras piegādāšana
09/13 — 12/13 SIA CEMEX / Brocēnu cementa rūpnīca Reduktora Nr.5 nomaiņas tehniskā projekta dokumentācijas izstrādes darbi
06/08 — 10/10 SNEF Latvia / Brocēnu cementa rūpnīca Materiālu piegādes, iekārtu instalēšana, testēšana
Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra
11/19 — Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra / NATO Support and Procurement Agency Aviācijas bāze “Lielvārde" Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Lidostas terminālis”, Lielvārdes aviācijas bāzē
04/19 — 09/19 Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra/ / Feka Construction Aviācijas bāze “Lielvārde" Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība sekojošiem Lielvārdes aviācijas bāzes objektiem: Tehnikas parks; Bataljona ēka; Administratīvās teritorijas piebraucamā ceļa pārbūve
01/18 — 07/18 Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra / Aviācijas bāze “Lielvārde" Aviācijas angāra pārbūves projektēšanas un autoruzraudzības darbi NBS Gaisa spēku Aviācijas bāzē
10/17 — 03/18 Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra / Aviācijas bāze “Lielvārde" Aviācijas degvielas noliktavas nojumes projektēšanas un autoruzraudzības darbi NBS Gaisa spēku Aviācijas bāzē
05/17 — 08/17 Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra / IRD Engeneering S.r.l. Aviācijas bāze “Lielvārde" ASV karaspēka aviācijas infrastruktūras projekts “Aviācijas bāzē” Lielvārdē
07/15 — 08/15 Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra / LR AM NBS GS Aviācijas bāze “Lielvārde” Izmaiņu veikšana tehniskajā projekta: “LR AM NBS GS Aviācijas bāzes “Lielvārde” aviācijas degvielas noliktava“
06/09 — Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra / LR AM NBS GS Aviācijas bāze “Lielvārde`’ Būvprojekta izstrāde aviācijas degvielas noliktavas būvniecībai Ogres rajonā. Būvniecības autoruzraudzība
Ventspils Brīvostas pārvalde
04/12 — 12/15 Ventspils Brīvostas pārvalde / SIA Ernst&Young Baltic Analīze un informācijas sniegšana saistībā ar optimālo tehnoloģisko risinājumu Ventspils Brīvostas teritorijā izbūvējamiem objektiem: - Sašķidrinātas dabas gāzes bunkurēšanas terminālis - Ar naftas produktiem piesārņoto notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
04/12 — 01/14 Ventspils Brīvostas pārvalde / SIA 5AM Priekšizpētes veikšana un tehniskā uzdevuma sastādīšana piestātņu elektrifikācijas projektam Ventspils Brīvostas teritorijā
04/12 — Ventspils Brīvostas pārvalde / SIA Ernst&Young Baltic Analīze un informācijas sniegšana saistībā ar optimālo tehnoloģisko risinājumu Ventspils Brīvostas teritorijā izbūvējamiem objektiem: - Sašķidrinātas dabas gāzes bunkurēšanas terminālis - Ar naftas produktiem piesārņoto notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
07/11 — 08/11 Ventspils Brīvostas pārvalde / Pirmsprojekta dokumentācijas izstrāde sašķidrinātās gāzes pieņemšanas un uzglabāšanas termināla būvniecībai Ventspilī
SIA "Baltic New Technologies"
01/16 — 05/16 SIA "Baltic New Technologies / Dokumentu un Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana objektam “Dīzeļdegvielas ražotnes kompleksa BALTIC CLEAN FUELS būvniecība Ventspilī”
02/09 — 03/09 SIA “Rišon” / Prezentācijas materiālu izstrāde 3D animācijas formātā objektam dzelzceļa perons un būvkonstrukciju tilts cauruļvadiem pār Ogres upi
SIA „Neste Latvija”
05/19 — SIA „Neste Latvija / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Projektēšanas darbi esošās sūkņu stacijas un autouzpildes pārbūvei un savienojošo cauruļvadu izbūvei tehnoloģisko operāciju nodrošināšanai ar HVO produktu
05/19 — SIA „Neste Latvija / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Jauna HVO rezervuāra (ar sūkņu staciju) izbūves projekts minimālā sastāvā un būvprojekts
01/18 — 09/18 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Kravas identifikācijas sistēma SIA "Neste Latvija" naftas produktu terminālī, Laivinieku ielā 5, Rīgā
05/17 — 06/17 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Inženiringa darbi (programmnodrošinājuma izmaiņu izstrādes un uzstādīšanas, TP AVS kontrolleru papildināšanas/pārmontāžas darbi) rezervuāru līme mērīšanas sistēmas ENRAF iekārtu nomaiņai un ESD deaktivizācijas programmnodrošinājuma izmaiņas
09/15 — 12/15 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Inženierdarbi (programmnodrošinājuma izstrāde un uzstādīšana, TP AVS kontrolleru papildināšanas/pārmontāžas darbi, kompleksie ieregulēšanas darbi)
07/15 — 08/15 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Termināla divvirzienu datu apmaiņas aplikāciju starp uzņēmuma lietojumprogrammu(-ām) un kravas automobiļu iekraušanas iekārtām atjaunošana
05/15 — 08/15 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Tehniskais projekts marķēšanas sistēmas izbūvei
03/15 — 12/17 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls TPAVS sistēmas un uzskaites sistēmas tehniskā apkope
09/14 — 05/15 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Autouzpildes modernizācijas darbi (elektromontāžas darbi, programmnodrošinājuma izstrāde) saliņas Nr.1 pārbūvei un papildus plecu ieviešanai ekspluatācijā
04/14 — 09/14 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Tehniskais projekts autocisternu uzpildes aprīkojuma modernizācija saliņas Nr.1 pārbūvei un papildus plecu ieviešanai ekspluatācijā
10/13 — 12/13 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Autouzpildes modernizācijas darbi dīzeļdegvielas piedevu pievienošanai
07/12 — SIA „Neste Latvija” / Rīgas termināls Termināla divvirzienu datu apmaiņu starp uzņēmuma lietojumprogrammu(-ām) un kravas automobiļu iekraušanas iekārtām TopTech MultiLoad II nodrošināšana
09/11 — 12/11 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Pirmsprojekta dokumentācija sūkņu stacijas un cauruļvadu koridora uz piestātni paplašināšanai
08/11 — 12/11 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Tehniskā projekta, programmnodrošinājuma izstrāde, elektromontāžas un ieviešanas ekspluatācijā darbi SIA „Neste Latvija” termināla autouzpildes vietu Nr.232, 242, 252 modernizācijai
01/10 — 12/10 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Termināla autocisternu aprīkojuma modernizācijas celtniecības darbi
12/09 — 08/10 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls TP AVS modernizācijas darbi
10/09 — 12/09 SIA „Neste Latvija” / SIA „Neste Latvija” gaišo naftas produktu termināls Tehniskā projekta „Autocisternu uzpildes aprīkojuma modernizācija dīzeļdegvielu piedevu FAME pievienošanai” izstrāde
VAS Latvijas Dzelzceļš
05/16 — 09/16 VAS Latvijas Dzelzceļš / Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras Projektēšanas darbi objektam: “Pārnestā Vaivaru stacijas ēkas ārējas elektroapgādes ierīkošana”
11/15 — 12/15 VAS Latvijas Dzelzceļš / Dzelzceļa infrastruktūra Zolitūdes maģistrālā ūdensvada pirms avārijas stāvokļa novēršanas risinājumu projekta izstrāde
09/14 — 04/16 VAS Latvijas Dzelzceļš / PS „RBSSKALS Būvsabiedrība un Leonard Weiss RTE” Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācijas projekts stacijās: Zolitūde, Imanta, Babīte, Bulduri, Dzintari, Pumpuri, Melluži, Asari, Lielupe, Dubulti, Sloka, Vaivari, Majori, Olaine, Cukurfabrika, Jelgava.
06/14 — 08/15 VAS Latvijas Dzelzceļš / SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” Dzelzceļa stacija Cēsis Paaugstināto peronu izbūves tehniskā projekta izstrāde
02/14 — 05/14 VAS Latvijas Dzelzceļš / Sliežu ceļu pārbūve Bolderājas stacijā Objekta „Bolderājas stacijā sliežu ceļu pārbūve” gāzes apgādes ārējo tīklu (GAT) tehniskā projekta sadaļas būvdarbu organizācijas (DOP) projekta izstrāde
12/13 — 03/14 VAS Latvijas Dzelzceļš / AS BMGS 2.Ceļa elektrifikācija iecirknī Skrīveri – Aizkraukle Tehniskās konsultācijas un piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstības pārbaude akceptētam tehniskam projektam objektā „2.Ceļa elektrifikācija iecirknī Skrīveri – Aizkraukle”
04/13 — 08/13 VAS Latvijas Dzelzceļš / Dzelzceļa posma Skrīveri-Muldakmens otrais sliežu ceļš Tehniskā projekta „Posma Skrīveri-Muldakmens elektrifikācija” esošo tehnisko risinājumu pārnešana uz spēkā esošā topogrāfiskā plānā
SIA „B&B Investīcijas”
04/17 — 07/17 SIA „B&B Investīcijas” / Būvprojekta SIA “Avoti SWF” sašķidrinātās dabasgāzes noliktavas jaunbūve un dabas gāzes koģenerācijas stacijas novietošana, Lizumā, Lizumas pagastā, Gulbenes novadā dokumentācijas izstrāde
08/10 — 03/13 SIA „Rīga fertilizer terminal” / Minerālmēslu īslaicīgas glabāšanas un pārkraušanas komplekss Rīgas brīvostā 1. un 2. būves kārtas izvērsto skiču projektu, 1. un 2. būves kārtas tehnisko projektu un 3. būves kārtas skiču projektu izstrāde objektam. Būvdarbu autoruzraudzība.
12/09 — 03/10 SIA „Rīga fertilizer terminal” / Minerālmēslu īslaicīgas glabāšanas un pārkraušanas komplekss Rīgas brīvostā Pirmsprojekta risinājumu izstrāde
Priekules novada pašvaldība
01/17 — 03/17 Priekules novada pašvaldība / Peldbaseina kompleksa piebūves pie esošās Priekules sporta halles meta izstrāde
05/11 — 11/12 SIA „Rīgas centrālais termināls” / Pirmsprojekta risinājumu izstrāde objektam „Beramkravu termināļa būvniecība Rīgā, Krievu salā”
SIA „Ventstone Complex”
06/17 — 07/17 SIA „Ventstone Complex” / Projektēšanas darbu inženierpakalpojumi projektam „Sašķidrinātās dabasgāzes termināla un koģenerācijas stacijas būvniecība Dzintaru ielā 64 un Ziemeļu mols 1, Dzintaru ielā 70, Ventspilī ”
10/13 — 11/13 SIA „Ventstone Complex” / Projektēšanas darbu inženierpakalpojumi projekta „Sašķidrinātās dabasgāzes termināla un koģenerācijas stacijas būvniecība Ziemeļu ielā 21, Ventspilī ”
JSC "Vilniaus architektūros studija"
12/17 — JSC "Vilniaus / Objekta "Daudzstāvu dzīvojamā māja ar komercplatībām Rīgā, Trijādības ielā 4" projekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde
07/12 — 04/13 Latvijas Gaisa satiksme / Lidosta Rīga Dīzeļrotora stabilizatoru (0.4 kV stabilizētas elektroapgādes iekārtu kompleksa) projektēšana KDP ēkai
AS Enefit Energiatootmine
09/18 — 12/18 SIA Enefit Energiatootmine / Baltijas elektrostacijas galvenā vadības paneļa pārneses tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde
12/12 — 01/13 SIA PortTransServis / Ekonomiskā novērtējuma izstrāde pentāna un izopentāna saņemšanas, glabāšanas un kuģu iepildīšanas termināla tehnoloģiskās daļas būvniecībai
Novotrade Invest AS
09/18 — 12/18 Novotrade Invest AS / Jauna rezervuāru parka (10х2500m3) būvniecības darba projekts
01/14 — 05/14 SIA „Deloitte Latvia” / Naftas produktu termināli „OVI terminal” un „Woodison Terminal” Tehniskās konsultācijas naftas produktu terminālu „OVI terminal” (Tvaika ielā 35, Rīgā) un „Woodison Terminal” (Tvaika ielā 39, Rīgā) tehniskā stāvokļa novērtēšanā
SIA Ультрамар
11/17 — 01/18 SIA Ультрамар / Projektēšanas dokumentācijas izstrāde objektam: «Minerālmēslu glabāšanas un pārkraušanas rūpnieciskais un loģistikas parks (komplekss) ar noliktavu saimniecību un dzelzceļa infrastruktūru Ļeņingradas apgabala municipālā veidojuma "Kingisepas municipiālais rajons" municipālā veidojuma "Vistinas laukapmetne" teritorijā. Noliktavu komplekss ar administratīvi-saimniecisko kompleksu, beramo minerālmēslu konveijeru līnijas un šķidro minerālmēslu cauruļvadi no noliktavu kompleksa līdz piestātņu būvēm»
03/14 — 05/14 Rīgas pašvaldības policija / Konkurs „Par operatīvo radiosakaru sistēmas izveidošanu un sakaru līdzekļu iegādi” Konsultācijas atklātā konkursa „Par operatīvo radiosakaru sistēmas izveidošanu un sakaru līdzekļu iegādi” komisijai dokumentācijas sagatavošanā un pretendentu atlases kritēriju noteikšanai
SIA "Производственная компания "Борец"
04/20 — 04/20 SIA "Производственная компания "Борец" / Konsultācijas, kas saistītas ar Latvijas būvniecības likumdošanas prasību piemērošanu
HT SIA “PH "Туапсе-Нефтепродукт”
11/16 — 06/17 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт / SIA "Кросс Технологии" Uzņēmuma infrastruktūra Objekta: "Naftas muliņa piestātņu tehnoloģiskie cauruļvadi. Pilna attīstība” darba dokumentācijas korekcija
08/16 — 05/17 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт / SIA "Кросс Технологии" Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Gāzu uztveršanas un izlīdzināšanas sistēmu modernizācija – 2 kārta” projektēšanas un izpētes darbi
07/16 — 08/16 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA "Кросс Технологии" Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģisko cauruļvadu rekonstrukcija naftas muliņa piestātnēs Aizsardzība pret hidrauliskajiem triecieniem. Spiediena viļņu izlīdzināšanas vārstu nomaiņa” darba dokumentācijas korekcija
02/16 — 04/16 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт”/ / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcas naftas tehnoloģija” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
01/16 — 05/16 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehnikas modernizēšana” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
10/15 — 12/15 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta: „Automātiskās iepildes iecirkņa rezervuāru parka aprīkošana ar automatizētām naftas produktu daudzuma mērīšanas sistēmām” darba dokumentācijas korekcija
06/15 — 12/15 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Produkcijas piegāde objektam: „Ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehnikas modernizēšana. TP AVS”
06/15 — 10/15 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт" / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Produkcijas piegāde objektam: „Naftas muliņa piestātņu tehnoloģisko cauruļvadu rekonstrukcija. TP AVS”
06/15 — 07/15 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт / SIA”Комбит Инжиниринг Uzņēmuma infrastruktūra Siltumtīkli (1 kārta). TP pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
05/15 — 04/16 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehnikas modernizēšana. TP AVS pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
05/15 — 02/16 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta: „Ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehnikas modernizēšana ". Pirmsprojektēšanas izpēte TP AVS pārslēgšanai uz automātiskās iepildes komercuzskaiti” projektēšanas un izpētes darbi
03/15 — 03/15 HT SIA „PH ТуапсеНефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehnikas modernizēšana. TP AVS programmtehniskā kompleksa pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi. Eksporta-tehnoloģiskā benzīna cauruļvadi
12/14 — 12/14 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Siltumtīkli 2 kārta" projektēšanas un izpētes darbi
11/14 — 06/15 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Dienvidu mola piestātņu tehnoloģiskie cauruļvadi (1 un 2 piestātne)” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
08/14 — 12/15 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehnikas modernizēšana" būvniecības autoruzraudzība
08/14 — 12/15 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Attīrīšanas ietaišu „Koaliscents” modernizācija. Ekspluatācijas urbumu aprīkošanas ar aizsargdrenāžas sistēmu korekcija" būvniecības autoruzraudzība
08/14 — 12/15 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģisko cauruļvadu rekonstrukcija naftas muliņa piestātnēs. Aizsardzība pret hidrauliskajiem triecieniem" būvniecības autoruzraudzība
12/13 — 07/14 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Gāzu uztveršanas un gāzu izlīdzināšanas sistēmu modernizācija” projektēšanas un izpētes darbi
11/13 — 03/16 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Eļļas sildīšanas stacijas pāreja no mazuta (ar mazu sēra saturu) uz dabasgāzi" projektēšanas un izpētes darbi
11/13 — 12/13 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Labā krasta attīrīšanas ietaises. III palaides komplekss” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
10/13 — 12/14 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Dienvidu mola piestātņu tehnoloģiskie cauruļvadi” būvniecības autoruzraudzība
10/13 — 06/14 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Gāzu uztveršanas sistēmas un gāzu izlīdzināšanas sistēmas modernizācija” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
10/13 — 11/13 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no vidējā izjaucamā autoceļa (САРМ) tilta līdz dzelzceļa poternai. Galvenās akas cauruļvadu nomaiņa” projektēšanas un izpētes darbi
09/13 — 12/13 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Vertikālie metinātie rezervuāri – 20000 m3 Nr.37, 38 (saskaņā ar ģenerālo plānu)” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
09/13 — 12/13 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Vertikālie metinātie rezervuāri – 10000 m3 Nr.39,40 (saskaņā ar ģenerālo plānu)” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
09/13 — 11/13 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no vidējā izjaucamā autoceļa (САРМ) tilta līdz dzelzceļa poternai. Galvenās akas cauruļvadu nomaiņa” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi. TP AVS piesaiste
09/13 — HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Sūkņu stacijas Nr.7 modernizēšana” projektēšanas un izpētes darbi
08/13 — HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Piestātnes Nr.3 modernizācija” būvniecības autoruzraudzība
08/13 — HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Naftas produktu komercuzskaites sistēma” būvniecības autoruzraudzība
08/13 — HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Ugunsdzēsības depo.TP-8A” būvniecības autoruzraudzība
07/13 — 12/13 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Vertikālo metināto rezervuāru – 10t m3 (Nr.32-36) modernizēšana dīzeļdegvielas izmantošanai” projektēšanas un izpētes darbi
07/13 — 11/13 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehnikas modernizēšana. Darba dokumentācijas korekcija” projektēšanas un izpētes darbi
01/13 — 08/13 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta ”Automobiļu benzīna un aviācijas degvielas vertikālā metinātā rezervuāra-10t/m3 modernizēšana (pontonu uzstādīšana)” projektēšanas un izpētes darbi
12/12 — 09/13 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta "10kV- 6kV transformatoru apakšstacija. Darba dokumentācijas korekcija" projektēšanas un izpētes darbi
11/12 — 01/13 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Komercuzskaites mezgli uz tehnoloģiskajiem cauruļvadiem no Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcas” būvniecības nodomu deklarācijas izstrāde
11/12 — 12/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcas līdz uzņēmuma rezervuāriem. Darba dokumentācijas korekcija" projektēšanas un izpētes darbi
11/12 — 12/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta "Tehnoloģiskie cauruļvadi no „САРМ” tilta līdz dzelzceļa poternai" būvniecības autoruzraudzība
10/12 — 03/13 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Gāzu uztveršanas un izlīdzināšanas sistēmu modernizācija" projektēšanas un izpētes darbi
10/12 — 12/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „10kV- 6kV transformatoru apakšstacija” būvniecības autoruzraudzība
08/12 — 12/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcas līdz uzņēmuma rezervuāriem. Trases guldīšana pa Soču ielu. TP AVS” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
07/12 — 09/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Mezglu Nr.186 (1,2,3) TP AVS. Objekta „Uzņēmuma TP AVS” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
07/12 — 08/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Uzņēmuma rezervuāru ietilpības palielināšanas projekts (nodomu deklarācijas izstrāde)
06/12 — 09/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Sūkņu stacijas Nr.5 TP AVS integrēšana esošajā TP AVS” projektēšanas un izpētes darbi
06/12 — 12/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no „САРМ” tilta līdz dzelzceļa poternai” projektēšanas un izpētes darbi
05/12 — 07/12 SIA”Комбит Инжиниринг” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „10kV/6kV transformatoru apakšstacija” projektēšanas un izpētes darbi
05/12 — 06/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Dziļūdens piestātnes 1а,1b automātiskās ugunsdzēsības VS un TP AVS” projektēšanas un izpētes darbi
04/12 — 06/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcas naftas tehnoloģija” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
04/12 — 06/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Dziļūdens piestātnes 1а mijiedarbība ar gaišo un tumšo naftas produktu pārsūknēšanas kompleksu” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
03/12 — 11/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi dienvidu mola piestātnēs (1 un 2 piestātne)” projektēšanas un izpētes darbi
03/12 — 07/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Labā krasta attīrīšanas ietaises. Kanalizācijas sūkņu stacija Nr.7” projektēšanas un izpētes darbi
03/12 — 07/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Labā krasta attīrīšanas ietaises. (III palaides komplekss). TP AVS piesaiste” projektēšanas un izpētes darbi
03/12 — 06/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta “Tehnoloģiskie cauruļvadi no Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcas līdz uzņēmuma rezervuāriem” projektēšanas un izpētes darbi. TP AVS piesaiste
03/12 — 06/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no „САРМ” tilta līdz dzelzceļa poternai (3. kārta)” projektēšanas un izpētes darbi. TP AVS piesaiste
03/12 — 06/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Rezervuāru parka Nr.2 tehnoloģiskie cauruļvadi (III palaides komplekss). TP AVS piesaiste” projektēšanas un izpētes darbi
03/12 — 05/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „TP AVS uzņēmumā. Mezgli 186-1,2,3. TP AVS piesaistes projekts” projektēšanas un izpētes darbi
03/12 — 04/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Vertikālie metinātie rezervuāri - 10000 Nr.39, 40 (saskaņā ar ģenerālo plānu) ar JET tehnoloģiju” projektēšanas un izpētes darbi. 1. palaides kompleksa atdalīšana.
03/12 — 04/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „10kV/6kV transformatoru apakšstacija. TP-13 tehniskā modernizācija” projektēšanas un izpētes darbi
03/12 — HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Kreisā krasta attīrīšanas ietaises. 3, 4 palaides komplekss” projektēšanas un izpētes darbi
03/12 — 09/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Naftas produktu komercuzskaites sistēma. Naftas muliņa piestātņu Nr.4,5 naftas produktu daudzuma un kvalitātes mērīšanas sistēma. 2x630 kW transformatoru apakšstacija” projektēšanas un izpētes darbi
01/12 — 05/13 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Attīrīšanas ietaišu „Kaolescents” modernizācija. Ekspluatācijas urbumu aprīkošanas ar ЗДС korekcija” projektēšanas un izpētes darbi
01/12 — 07/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „TP AVS uzņēmumā. Sūkņu stacijas Nr.5 integrēšana esošajā TP AVS. Tehnoloģisko cauruļvadu ekspluatācijas kontroles nodrošināšana un to aizsardzība pret pārspiedienu” projektēšanas un izpētes darbi.
01/12 — 06/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Automatizētās ugunsdzēsības stacijas un automātiskās ugunsdzēsības vadības sistēmas modernizācija. Vertikālā tērauda rezervuāra 10000 m3 Nr.32 atslēgšana no TP AVS uz laiku” projektēšanas un izpētes darbi
01/12 — 04/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Dziļūdens piestātnes 1a un 1b TP AVS un automātiskās ugunsdzēsības VS pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
01/12 — 02/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no „САРМ” tilta līdz dzelzceļa poternai (3.kārta). Pieslēgšanas mezgli” projektēšanas un izpētes darbi
01/12 — 04/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA«Комбит Инжиниринг» Uzņēmuma infrastruktūra Objekta “Tehnoloģiskie cauruļvadi no Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcas līdz uzņēmuma rezervuāriem. Trases guldīšana pa Soču ielu. Elektrosadale” projektēšanas un izpētes darbi
12/11 — 12/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA«Комбит Инжиниринг» Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcas līdz uzņēmuma rezervuāriem. TP AVS izstrāde” projektēšanas un izpētes darbi
11/11 — 02/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA«Комбит Инжиниринг» Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Dziļūdens piestātne. TP AVS papildus sistēmas aizsardzībai pret hidraulisko triecienu” projektēšanas un izpētes darbi
09/11 — 06/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA«Комбит Инжиниринг» Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģisko cauruļvadu rekonstrukcija naftas muliņa piestātnēs. Pilnīga attīstība” projektēšanas un izpētes darbi
08/11 — 08/13 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA«Комбит Инжиниринг» Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Uzņēmuma siltumtīkli” projektēšanas un izpētes darbi
08/11 — 12/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA«Комбит Инжиниринг» Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Gaišo naftas produktu sūkņu stacija Nr.5. Integrācija esošajā TP AVS. Mezgli Nr.186 (1,2,3)” projektēšanas un izpētes darbi
07/11 — 11/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA«Комбит Инжиниринг» Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Uzņēmuma ražošanas procesu AVS ar ceha Nr.1 rezervuāru parka operatoru telpu (TP AVS 5 kārta). Integrācija esošajā sūkņu stacijas Nr.5 TP AVS” projektēšanas un izpētes darbi
07/11 — 09/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA«Комбит Инжиниринг» Uzņēmuma infrastruktūra Objekta “Vertikālie tērauda rezervuāri - 10000 m3 Nr.39,40 (saskaņā ar ģenerālo plānu) ar JET tehnoloģiju” projektēšanas un izpētes darbi
07/11 — 08/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA«Комбит Инжиниринг» Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Vertikālie tērauda rezervuāri - 10000 m3 Nr.32, 33, 34, 35, 36 (saskaņā ar ģenerālo plānu)” automātiskās ugunsdzēšanas vadības sistēmas pirmsekspluatācijas regulēšanas darbi
06/11 — 08/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Dziļūdens piestātnes gāzpūtes vadības sistēma” projektēšanas un izpētes darbi
06/11 — 08/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Vertikālie tērauda rezervuāri - 10000 m3 Nr.32, 33, 34, 35, 36 (saskaņā ar ģenerālo plānu)” TP AVS pirmsekspluatācijas regulēšanas darbi
06/11 — 10/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no «САРМ» tilta līdz dzelzceļa poternai (III kārta)” projektēšanas un izpētes darbi
06/11 — 09/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг" Uzņēmuma infrastruktūra „Tehnoloģisko cauruļvadu aizsardzība no pārspiediena objektā: Uzņēmuma ražošanas procesu AVS ar ceha Nr.1 rezervuāru parka operatoru telpu (TP AVS 5 kārta).” Pirmsekspluatācijas iestatīšana
06/11 — 09/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta “Rezervuāru parka Nr.2 tehnoloģiskie cauruļvadi” projektēšanas un izpētes darbi
05/11 — 02/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta “Piestātnes Nr.3 modernizācija” projektēšanas un izpētes darbi
05/11 — 02/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta “Piestātnes Nr.6 modernizācija” projektēšanas un izpētes darbi
04/11 — 03/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta “Naftas produktu komercmezgla sistēma. Naftas produktu daudzuma un kvalitātes rādītāju mērsistēma naftas muliņa piestātnēs Nr.4, 5” projektēšanas un izpētes darbi
04/11 — 08/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta “Ugunsdzēsības depo. Transformatoru apakšstacija TP-8А (ģenerālplāna Nr.423)” projektēšanas un izpētes darbi
04/11 — 07/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta “Uzņēmuma sakaru sistēma (5 kārta). Ārējie sakaru tīkli. Daudzfunkcionālo rūpniecisko sakaru sistēma” projektēšanas un izpētes darbi
04/11 — 05/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta “Gaišo naftas produktu sūkņu stacijas Nr.5 TPVAS. Autonomas sistēmas nodalīšana” projektēšanas un izpētes darbi
03/11 — 03/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Gaišo un tumšo naftas produktu pārkraušanas dziļūdens piestātne 1A Tuapse ostā. Patēriņa mērītāju mezgla projektu un tāmju dokumentācijas koriģēšana" pirmsprojektēšanas darbi
02/11 — 06/12 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Tuapse naftas pārstrādes rūpnīcas naftas pārstrādes tehnoloģija” projektēšanas un izpētes darbi
02/11 — 06/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Uzņēmuma TP AVS ar ceha Nr.1 rezervuāru parka operatoru telpu (5 kārta).” Reaktīvās jaudas automātiskās kompensācijas sistēmas 6,0 un 0,4 kV tīklā pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
01/11 — 07/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”КомбитИнжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Vertikālie tērauda rezervuāri (10000 m3) Nr.39,40. TPVAS. Darba dokumentācija” projektēšanas un izpētes darbi
01/11 — 06/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Vertikālie tērauda rezervuāri (20000 m3) Nr.37,38. TPVAS. Darba dokumentācija” projektēšanas un izpētes darbi
01/11 — 03/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт”/ SIA”КомбитИнжиниринг” HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Gāzu uztveršanas sistēmu un gāzu izlīdzināšanas sistēmas modernizācija” pirmsprojektēšanas darbi
11/10 — 10/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”КомбитИнжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „10kV/6kV transformatoru apakšstacija” projektēšanas un izpētes darbi
11/10 — 08/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Ēdnīca” projektēšanas un izpētes darbi
11/10 — 07/11 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Vadības ēka” projektēšanas un izpētes darbi
11/10 — 12/10 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA«Комбит Инжиниринг» Uzņēmuma infrastruktūra Objekta „Rezervuāru Nr.1-6 ražošanas procesu autonomā vadības sistēma” iestatīšana un ievade ekspluatācijā
07/10 — 12/10 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA «Петропроект» Uzņēmuma infrastruktūra Projektēšanas un izpētes darbi objektā: “Dziļūdens piestātnes 1а un 1b Ražošanas procesu automatizētās vadības sistēma un Automātiskās ugunsdzēsības vadības sistēma”
AAS “Роснефтьбункер”
05/16 — 12/16 AAS "Усть-Луга Ойл” / Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Objekta „Lejamkravu kompleksa 3. būvniecības kārta. Gaišo naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakāde Nr.3” tehnoloģiskā iestatīšana
05/16 — 07/16 AAS "Усть-Луга Ойл” / Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Dzelzceļa estakāžu Nr.1 Nr.2 (ņemot vērā iespēju noliet vakuuma gāzeļļu), Nr.4 tehnoloģisko reglamentu analīze un piedāvāto korekciju izstrāde
12/15 — 02/16 AAS "Усть-Луга Ойл” / Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Lejamkravu kompleksa 4. būvniecības kārta. AVS. Augsti viskozu naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.4 tehniskais projekts. Modernizācija ar TP AVS iekārtu pārnesi
04/15 — 10/15 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Lejamkravu kompleksa 4. būvniecības kārta. Augsti viskozu naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakāde Nr.4 ar infrastruktūru. TP AVS programmnodrošinājuma papildinājums
03/15 — 04/15 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Administratīvi saimnieciskā korpusa ēkas centrālajā vadības punktā uzstādītā WEB-servera programmnodrošinājuma papildinājums dzelzceļa noliešanas Nr.4 mnemoshēmas atainojumam
03/15 — 04/15 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Objekta „Lejamkravu kompleksa 4. būvniecības kārta. Noliešanas dzelzceļa estakāde Nr.4. TP AVS” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
01/15 — 04/15 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Objekta „Lejamkravu kompleksa 4. būvniecības kārta. Noliešanas dzelzceļa estakāde Nr.4. TP AVS” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
01/15 — 02/15 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Objekta „Lejamkravu kompleksa 4. būvniecības kārta. Mazuta noliešanas dzelzceļa estakāde Nr.4” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
10/14 — 12/14 Rosneftbunker, Jsc / Kombit Engineering Ltd. Multifunctional Port terminal “Ust-Luga” Design documentation: Liquid cargo storage base. Railway unloading facility No.3.Reconstruction. APCS
09/14 — 10/14 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakāžu Nr.1,2,3 TP AVS iekārtu pārneses no Noliešanas operatoru ēkas (Nr.12 ģenerālplānā) uz ēku „СБК-2” (Nr.57 ģenerālplānā) pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
02/14 — 07/14 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.4 augstas viskozitātes naftas produktiem (ar infrastruktūru) TP AVS
02/14 — 04/14 AAS „Роснефтьбункер” / SIA“ВАМИ-автоматика” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Projektēšanas dokumentācijas izpēte, ražošanas objektu cauruļvadu sistēmas un iekārtu apsekošana, lai veiktu lejamkravu kompleksa 4. būvniecības kārtas gaišo naftas produktu pārkraušanas kompleksa tehnoloģisko iestatīšanu Jūras tirdzniecības ostā Ustj-Luga
11/13 — AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.4 augstas viskozitātes naftas produktiem un energobloku Nr.4 būvniecības autoruzraudzība
05/13 — 12/13 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Objekta „Lejamkravu komplekss Jūras tirdzniecības ostā Ustj-Luga. Noliešanas dzelzceļa estakāde Nr.4 augstas viskozitātes naftas produktiem (ar infrastruktūru)” projektēšanas darbi
05/13 — 08/13 AAS „Роснефтьбункер” / SIA“ВАМИ-автоматика” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Projektēšanas dokumentācijas izpēte, cauruļvadu sistēmas un iekārtu apsekošana objektos, lai veiktu lejamkravu kompleksa 3. būvniecības kārtas gaišo naftas produktu pārkraušanas kompleksa tehnoloģisko iestatīšanu
04/13 — 04/13 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Mazuta noliešanas dzelzceļa estakāžu Nr.1,2 un automatizētās termālās eļļas katlumājas siltuma bilances, nolejot naftas produktus maksimālajā režīmā, izpēte
11/12 — 06/13 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Gaišo naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.3 ar sūkņu staciju Nr.10.1 (ar energobloku) tehnoloģiskās iestatīšanas pirmsekspluatācijas regulēšanas darbi
09/12 — 11/12 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Gaišo naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.3 (ar sūkņu staciju Nr.1) TP AVS pirmsekspluatācijas regulēšana
09/12 — 11/12 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Objekta „Gaišo naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakāde Nr.3 ar sūkņu staciju Nr.1” darba dokumentācijas korekcija
08/12 — 11/12 AAS „Роснефтьбункер” / SIA“ВАМИ-автоматика” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Lejamkravu kompleksa 2. būvniecības kārtas mazuta kompleksa tehnoloģiskai iestatīšanai nepieciešamās projektēšanas dokumentācijas izpēte
06/12 — 06/12 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Dzelzceļa estakāžu Nr.1 un Nr.2 mazuta noliešanas (no dzelzceļa cisternām) TP AVS programmnodrošinājuma izmaiņas
02/12 — 06/12 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Dzelzceļa estakāžu Nr.1,2 nodrošināšana ar karsto ūdeni, slāpekli un gaisu. Darba dokumentācijas izstrāde
01/12 — 07/12 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga „Gaišo naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakāde Nr.3 ar gaišo naftas produktu noliešanas sūkņu staciju Nr.1 un objekta integrēšana TP AVS” TP AVS darba dokumentācijas korekcija
12/11 — 11/12 AAS „Роснефтьбункер” / SIA”Комбит Инжиниринг” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Lejamkravu kompleksa 1 un 2 būvniecības posma objektu komplekso pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbu tehnoloģiskā reglamenta izstrāde
06/11 — 07/11 AAS „Роснефтьбункер” / SIA „Петропроект” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Lejamkravu kompleksa gaišo naftas produktu noliešanas sūkņu stacijas Nr.1 darba dokumentācijas pārprojektēšana
10/10 — 02/11 AAS „Роснефтьбункер” / SIA „Петропроект” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Darba dokumentācija objektam "Dzelzceļa estakāžu 1,2,3 tehnoloģiskās un avārijas rezervēšanas elektrouztvērēju rezerves barošana”
04/10 — 11/11 AAS „Роснефтьбункер” / ОАО «СПИК СЗМА» Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Jūras tirdzniecības ostas Ustj-Luga lejamkravu kompleksa mazuta noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.2 automatizētās vadības sistēmas programmnodrošinājuma un darba dokumentācijas izstrādes darbu komplekss
12/09 — 04/13 AAS „Роснефтьбункер” / SIA „Петропроект” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Projektēšanas dokumentācijas koriģēšana saskaņā ar Dzelzceļa estakādes Nr.3, sūkņu stacijas, gājēju celiņu starp estakādēm Nr.1,2,3 būvniecības autoruzraudzības rezultātiem
12/09 — 09/10 AAS „Роснефтьбункер” / SIA “ВАМИ-автоматика” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas projektēšanas dokumentācija AAS „Роснефтьбункер” Lejamkravu kompleksam Jūras tirdzniecības ostā Ustj-Luga
10/09 — 12/09 AAS „Роснефтьбункер” / SIA „Петропроект” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Mazuta noliešanas estakādes iekārtu karšu un darba režīmu sastādīšana. Estakādes iekārtu ekspluatācijas instrukciju sastādīšana. Estakāžu operatoru un noliešanas un liešanas speciālistu instrukciju „Naftas produktu cisternu sildīšanas un noliešanas operāciju veikšana mazuta noliešanas estakādē” sastādīšana. Estakāžu operatoru un noliešanas un liešanas speciālistu instrukciju „Naftas produktu cisternu sildīšanas un noliešanas operāciju veikšana cisternām ar bojātu apakšējo vārstu” sastādīšana
08/09 — 09/09 AAS „Роснефтьбункер” / SIA „Петропроект” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Mazuta noliešanas estakādes iekārtu un vadības sistēmu kompleksās izmēģināšanas programmas sastādīšana. Mazuta noliešanas estakādes tehnoloģiskā reglamenta sastādīšana.
05/09 — 09/09 AAS „Роснефтьбункер” / SIA „Петропроект” Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Gājēju tiltiņu pār naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakādēm Nr.1,2,3 būvniecības tehniskais projekts
03/09 — 05/09 AAS „Роснефтьбункер” / Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Mazuta noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.1 būvniecības autoruzraudzība
02/09 — 12/09 AAS „Роснефтьбункер” / Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Gaišo naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.3 būvniecības tehniskais projekts
01/09 — 11/13 AAS „Роснефтьбункер” / Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Mazuta noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.2 būvniecības autoruzraudzība
07/08 — 12/11 AAS „Роснефтьбункер” / Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Dzelzceļa estakādes Nr.1 TP AVS šefmontāžas un pirmsekspluatācijas regulēšanas darbi objektā „Lejamkravu komplekss”
07/08 — 12/09 AAS „Роснефтьбункер” / Jūras tirdzniecības ostas Ustj-Luga dzelzceļa estakāde Nr.1 Dzelzceļa estakādes Nr.1 TP AVS darba dokumentācijas izstrāde objektā „Lejamkravu komplekss”
AAS „Компания Усть-Луга”
08/16 — 11/16 AAS „Компания Усть-Луга” / Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga Pirmsprojektēšanas darbi, objekta „Universālais minerālmēslu pārkraušanas komplekss Jūras tirdzniecības ostā Ustj-Luga” būvniecības izmaksu noteikšanai
AAS „Авиационные технологии топлива” (Maskava)
02/18 — 03/18 SIA "Сибинтек" / Kņevičas lidosta SIA "РН-Аэро" degvielas uzpildes kompleksa "Kņeviči" TPAVS projektēšanas dokumentācijas papildināšana, TPAVS pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi Artjomas pilsētā
10/17 — 12/17 AAS „Авиационные технологии топлива”/-- / Šeremetjevas lidosta Darbu komplekss, kas saistīts ar autocisternu noliešanas un lidostas degvielas uzpildes transporta uzpildes punktu esošo iekārtu izmēģinājumiem un TPAVS dokumentācijas papildināšanu
08/16 — 12/16 AAS „Авиационные технологии топлива” / НПО Авиатехнология Šeremetjevas lidosta Iekārtu piegāde, šefmontāžas un palaišanas-iestatīšanas darbi, kas saistīti ar Alternatīvās degvielu un eļļu noliktavas un SIA «Газпромнефть - Аэро Шереметьево» perona iepildes punkta TP AVS programmtehniskā kompleksa tehnisko modernizāciju
08/16 — 11/16 AAS „Авиационные технологии топлива / Šeremetjevas lidosta Alternatīvās degvielu un eļļu noliktavas un SIA «Газпромнефть - Аэро Шереметьево» perona iepildes punkta TP AVS programmtehniskā kompleksa modernizācijas projektēšanas darbi
06/15 — 07/15 HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт” / SIA”Комбит Инжиниринг” Uzņēmuma infrastruktūra Siltumtīkli (1 kārta). TP pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
12/14 — 02/15 AAS „Авиационные технологии топлива” / Šeremetjevas lidosta Degvielu un eļļu pamatnoliktavas koncepcija
11/14 — 07/15 AAS „Авиационные технологии топлива” / ЗАО Нефтехимстрой Šeremetjevas lidosta Centrālās Uzpildes Stacijas Rekonstrukcija Šeremetjevas lidostā. Pirmsprojektēšana, projektēšanas dokumentācija, darba dokumentācija
06/13 — 02/17 AAS „Авиационные технологии топлива” / Lidosta Koļcovo Lidostas Koļcovo SIA „ТЗК-Актив” degvielu un eļļu noliktavas rekonstrukcijas projekts
05/13 — 09/13 AAS „Авиационные технологии топлива” / Domodjedovas lidosta Sūkņu-filtrēšanas stacijas, kas paredzēta aviācijas degvielas padevei centralizētajā lidmašīnu uzpildes sistēmā un uz uzpildes punktu Domodjedovas lidostā, projektēšanas darbi
03/13 — 09/13 AAS „Авиационные технологии топлива” / Šeremetjevas lidosta Degvielas uzpildes kompleksa Šeremetjevo lidmašīnu centralizētās uzpildes degvielu un eļļu noliktavas attīstības koncepcijas izstrāde
03/13 — AAS „Авиационные технологии топлива” / Objekta „Naftas produktu daudzuma un kvalitātes rādītāju mērīšanas sistēma benzīna glabāšanas bāzes degvielu un eļļu noliktavā” inženierpiesaistes projektēšanas darbi
02/13 — 03/13 AAS „Авиационные технологии топлива” / Lidosta Pulkovo Projekts degvielas uzpildes kompleksa galveno ēku un būvju izvietošanai uz zemes gabalu Nr.1, Nr.2 un Nr.3 ģenerālplāna skiču komponējuma shēmām
11/12 — 08/14 AAS „Авиационные технологии топлива” / Šeremetjevas lidosta Objekta „Administratīvā-biroja ēka ar sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu” projektēšanas darbi
11/12 — 12/12 AAS „Авиационные технологии топлива” / Šeremetjevas lidosta Degvielas uzpildes kompleksa Šeremetjevo benzīna glabāšanas bāzes degvielu un eļļu noliktavas attīstības koncepcijas (līdz 2030. gadam) izstrāde
11/12 — AAS „Авиационные технологии топлива” / Šeremetjevas lidosta Objekta „Sektora Šeremetjevo-1 pirmsperona uzpildes punkts” 2 būvniecības posms” projektēšanas darbi
10/12 — 05/13 SAS НПО „Авиатехнология” / Šeremetjevas lidosta Šefmontāžas un palaišanas-iestatīšanas darbi, kas saistīti ar naftas produktu mērīšanas un kontroles sistēmas integrāciju esošajā alternatīvās degvielu un eļļu noliktavas TP AVS un automatizētajā uzskaites operāciju veikšanas sistēmā
09/12 — 03/13 AAS „Авиационные технологии топлива” / Degvielas uzpildes kompleksa „Krimska” degvielu un eļļu noliktava Projektēšanas un darba dokumentācija degvielu un eļļu noliktavas būvniecības nodrošināšanai
08/12 — 10/12 SAS ТЗК Шереметьево / Šeremetjevas lidosta Sākotnējā apsekošana un aviācijas degvielas nodrošināšanas TP AVS ieviešanas un attīstības koncepcijas izstrāde
03/12 — 07/12 SAS НПО „Авиатехнология” / Kņevičas lidosta Projektēšanas darbi, kas saistīti ar SAS НПО „Авиатехнология” ražošanas tehnoloģisko moduļa iekārtu, Kņevičas lidostas degvielas uzpildes kompleksa pieņemšanas un iepildīšanas noliktavu inženiernodrošinājuma izstrādi
09/11 — 06/12 SAS НПО „Авиатехнология” / Šeremetjevas lidosta Tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas (TP AVS) un automatizētās uzskaites operāciju veikšanas sistēmas (UO AVS) šefmontāžas un palaišanas-iestatīšanas darbi objektā „Šeremetjevas lidostas alternatīvās degvielu un eļļu noliktavas būvniecība”
04/11 — 08/11 SAS НПО „Авиатехнология” / Kņevičas lidosta Kņevičas lidostas degvielas uzpildes kompleksa visu aviācijas degvielas mērījumu un uzskaites (masas vienībās) punktu šef-montāža, pirmsekspluatācijas iestatīšana un mērījumu metožu atestācija
04/11 — 07/11 SAS НПО „Авиатехнология” / Kņevičas lidosta Kņevičas lidostas degvielas uzpildes kompleksa moduļu tehnoloģisko iekārtu sūkņu agregātu frekvences vadības spēka sadaļu, TP AVS un UO iekārtu piegāde
11/10 — 08/11 AAS „Авиационные технологии топлива” / SIA «Петропроект» Šeremetjevas lidosta Šeremetjevas lidostas alternatīvās degvielu un eļļu noliktavas uzskaites operāciju veikšanas automatizācijas un TP AVS projekts
11/10 — 07/11 AAS „Авиационные технологии топлива” / SIA «Петропроект» Šeremetjevas lidosta Tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas (TP AVS) un uzskaites operāciju automatizētās veikšanas sistēmas (UO AVS) iekārtu piegāde Šeremetjevas lidostas alternatīvai degvielu un eļļu noliktavai
09/10 — 01/11 AAS „Авиационные технологии топлива” / Kņevičas lidosta Kņevičas lidostas degvielas uzpildes kompleksa būvprojekts
12/08 — 02/12 AAS „Авиационные технологии топлива” / Šeremetjevas lidosta Projektēšanas darbi objektam „Šeremetjevas lidostas degvielas uzpildes kompleksa degvielu un eļļu noliktava”
AAS „Карельский окатыш” (Krievija)
01/20 — AS „Карельский окатыш”/--- / AS „Карельский окатыш” Objekta „AS "Карельский окатыш" mitrās granulēšanas tehnoloģiskā iecirkņa tehniskā pārbūve” autoruzraudzības darbi
08/19 — 12/19 AS „Карельский окатыш” / AS „Карельский окатыш” AS «Карельский окатыш» koncentrāta un granulu ražošanas dispečerkontroles un vadības sistēmas modernizācija
05/19 — 06/19 AS „Карельский окатыш” / AS „Карельский окатыш” Objekta "AS «Карельский окатыш» kaļķu ražošanas iecirknis" projektēšanas dokumentācijas izstrāde
05/19 — AS „Карельский окатыш / SIA «СПб Гипрошахт» AS „Карельский окатыш” Kostomukšas atradņu karjera centrālā iecirkņa cikliskās plūsmas tehnoloģijas rūdas segkārtas iekārtu kompleksa būvniecības pirmās nosacītās kārtas darba dokumentācijas izstrāde
04/19 — 06/19 AS „Карельский окатыш" / AS „Карельский окатыш” Drupināšanas-šķirošanas kompleksa tehniskā modernizācija karjerā "Centraļnij"
03/19 — 10/19 AS „Карельский окатыш” / AS „Карельский окатыш” AS "Карельский окатыш" mitrās granulēšanas tehnoloģiskā iecirkņa tehniskā pārbūve
03/19 — 06/19 AS „Карельский окатыш” / AS „Карельский окатыш” Naftas produktu noliktavas mazuta sildītāju tehniskā pārbūve (izmantojot termālo eļļu un indukcijas karsēšanu)
02/19 — 04/19 AS „Карельский окатыш” / AS „Карельский окатыш” Ūdenstīkla sildītāju pieslēgšanas (pie esošajiem AS Карельский окатыш katlu mājas tīkla cauruļvadiem) shēmas tehniskā pārbūve
10/18 — 07/19 AS „Карельский окатыш” / AS „Карельский окатыш” "Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārtas Nr.2" TPAVS iestatīšanas darbi
06/18 — 07/18 AS „Карельский окатыш” / AS „Карельский окатыш” Kostomukšas atradņu drupināšanas-šķirošanas kompleksa pamatu būvniecības projekta izstrāde
04/18 — 09/18 AS „Карельский окатыш” / AS „Карельский окатыш” "Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārtas №2" TPAVS darba dokumentācijas, programmnodrošinājuma izstrāde, iekārtu piegāde, šefmontāža un iestatīšana
04/18 — 04/18 AS „Карельский окатыш / AS „Карельский окатыш AAS «Белоозерский энергомеханический завод» izstrādātās objekta "3 cietā kurināmā (kūdra un šķelda) tvaika katlu ar verdoša slāņa kurtuvi uzstādīšana esošajā katlu mājā, kurināmā noliktavas (ar kurināmā padeves sistēmu) būvniecība" projektēšanas dokumentācijas audits
09/17 — 10/17 AS „Карельский окатыш / AS „Карельский окатыш” АО «Карельский окатыш» mazuta sildīšanas sistēmu pārbūves variantu tehniskais izvērtējums
05/17 — 07/19 AS „Карельский окатыш” / AS „Карельский окатыш” Objekta “Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta Nr.2” būvniecības autoruzraudzība un darba dokumentācijas korekcija pamatojoties uz autoruzraudzības darbiem
02/17 — 07/17 AAS „Карельский окатыш / AAS „Карельский окатыш” Objekta: "Pulpas sūkņu stacijas modernizācija. Ražošanas atlikumu sabiezināšanas kompleksu Nr.1 un Nr.2 barošanas padeves organizēšana" Ražošanas tehnoloģijas" sadaļas darba dokumentācijas izstrāde
01/17 — 10/17 AAS „Карельский окатыш” / AAS „Карельский окатыш” Objekta: "Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta Nr.2" darba dokumentācijas izstrāde
05/16 — 11/16 AAS „Карельский окатыш” / AAS „Карельский окатыш” Objekta „Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta Nr.2" projektēšanas darbi
01/16 — 05/16 AAS „Карельский окатыш / AAS „Карельский окатыш” TP AVS palaišanas-iestatīšanas darbi objektā „Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta 1 kārta”
06/15 — 11/15 AAS „Карельский окатыш / AAS „Карельский окатыш”» Pirmsprojektēšanas darbi objekta „Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta" 2 kārta” būvniecībai
05/15 — 08/16 AAS „Карельский окатыш” / AAS „Карельский окатыш” Objekta „Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta" 2 bloks” būvniecības autoruzraudzība"
04/15 — 04/16 AAS „Карельский окатыш" / AAS „Карельский окатыш” Pakalpojumi, kas saistīti ar TP AVS ieviešanu objektā „Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta"
06/14 — 10/14 AAS „Карельский окатыш / Objekta „Rezervuāru sildīšanas sistēmas, kurā izmantota termālā eļļa, tehniskā modernizācija” projektēšanas darbi
03/14 — 07/15 AAS „Карельский окатыш” / Objekta „Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta" projektēšanas darbi, autoruzraudzība
03/12 — 07/12 AAS „Карельский окатыш” / „Карельский окатыш” degvielu un eļļu noliktava Degvielu un eļļu noliktavas rekonstrukcijas darba dokumentācijas izstrāde ar mērķi palielināt dīzeļdegvielas glabāšanas apjomu
03/12 — 05/13 AAS „Карельский окатыш” / „Карельский окатыш” degvielu un eļļu noliktava Degvielu un eļļu noliktavas rekonstrukcijas projektēšanas dokumentācijas izstrāde ar mērķi palielināt dīzeļdegvielas glabāšanas apjomu
03/12 — 07/12 AAS „Карельский окатыш” / „Карельский окатыш” degvielu un eļļu noliktava Degvielu un eļļu noliktavas dīzeļdegvielas sūkņu stacijas sūkņu iekārtu nomaiņas darba dokumentācijas izstrāde
05/11 — 10/12 AAS „Карельский окатыш” / Katlu mājas būvniecības/rekonstrukcijas lietderīguma tehniski ekonomiskajam pamatojumam nepieciešamo pirmsprojektēšanas darbu veikšana
04/11 — 01/12 AAS „Карельский окатыш” / SIA «ТекомПроф» Degvielu un eļļu iecirkņa dzelzceļa noliešanas estakādes TP AVS projektēšana, iestatīšana un nodošana ekspluatācijā
04/11 — 08/11 AAS „Карельский окатыш” / SIA «ТекомПроф» Degvielu un eļļu iecirkņa dzelzceļa noliešanas estakādes TP AVS iekārtu komplektācija un piegāde
05/10 — 09/10 AAS „Карельский окатыш” / SIA “Тапфло” AAS “Карельский окатыш” dzelzceļa noliešanas estakādes mazuta sildīšanas mezglos izvietoto sūkņu piesaistes projekta izstrāde
02/10 — 12/10 AAS „Карельский окатыш” /
  • AAS “Карельский окатыш” degvielu un eļļu iecirkņa mazuta noliešanas sistēmas rekonstrukcijas projektēšanas un darba dokumentācijas izstrāde
  • AAS “Карельский окатыш” Centrālās katlumājas kondensāta savākšanas sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrāde
  • reglamenta izstrāde dzelzceļa noliešanas estakādes darbībai manuālajā režīmā AAS "Карельский окатыш" degvielu un eļļu iecirknī, palaišanas un iestatīšanas darbi dzelzceļa noliešanas estakādes, ievade darbībā un izmēģinājuma ekspluatācija
04/09 — 05/09 AAS „Карельский окатыш” / Pirmsprojektēšanas darbi izstrādei „Sistēmas, kas pulpas maisītājos ar sasildītu tvaiku silda dzelzsrūdas koncentrāta pulpu, ar turpmāko uzsildītā koncentrāta transportēšanu ar dzelzceļa transportu”
АS “Жировой комбинат” (Krievija, Saratova)
07/17 — 08/17 АS “Жировой комбинат” / Konsultācijas par grūti kūstošu tauku sildīšanas un izliešanas (no dzelzceļa cisternām) procesa optimizēšanu
08/10 — 10/10 SIA “Балтийский универсальный терминал” / AAS «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания» Naftas produktu un bunkurošanas terminālis Jūras tirdzniecības ostā Ustj-Luga Objekta pirmsprojekta izstrādnes un tehnisko neteikumu izstrāde pieslēgšanai ārējiem inženiertīkliem
SIA "Батумский нефтяной терминал" (Gruzija)
01/16 — 10/16 SIA "Батумский нефтяной терминал" / SIA Conti Chemical Company SIA "Батумский нефтяной терминал" Batumi Naftas termināla dzelzceļa estakādes Nr.2 modernizācija mazutu pārkraušanas nodrošināšanai (projektēšanas un tāmju dokumentācijas izstrāde; AVS izstrāde un piegāde; palaišanas-iestatīšanas darbi)
07/15 — 08/15 SIA "Батумский нефтяной терминал" / SIA „Conti Chemical Company SIA "Батумский нефтяной терминал" Darba projekts „Naftas tvaiku smakas apslāpēšanas iekārta Kaprešumi iecirknī”
01/11 — 10/11 SIA "Батумский нефтяной терминал" / Fabregas Equipment Ltd. SIA "Батумский нефтяной терминал" Darba projekts „Naftas tvaiku smakas apslāpēšanas iekārta Kaprešumi iecirknī”
01/11 — 10/11 SIA "Батумский нефтяной терминал" / Fabregas Equipment Ltd. SIA "Батумский нефтяной терминал" Darba projekts „Naftas tvaiku rekuperācijas iekārta Naftasbāzes iecirknī”
01/11 — 10/11 SIA "Батумский нефтяной терминал" / Fabregas Equipment Ltd. SIA "Батумский нефтяной терминал" Darba projekts „Rūpniecības un lietus noteču attīrīšanas sistēma Kaprešumi iecirknī”
01/11 — 10/11 SIA "Батумский нефтяной терминал" / Fabregas Equipment Ltd. SIA "Батумский нефтяной терминал" Darba projekts „Rūpniecības un lietus noteču attīrīšanas sistēma Holodnaja Sloboda iecirknī”
01/11 — 10/11 SIA "Батумский нефтяной терминал" / Fabregas Equipment Ltd. SIA "Батумский нефтяной терминал" Darba projekts "Rūpniecības un lietus noteču attīrīšanas sistēma Apvienotajā iecirknī "
02/10 — 07/10 SIA "Батумский нефтяной терминал" / SIA „Conti Chemical Company” SIA "Батумский нефтяной терминал" Tehniskais projekts „Sistēma naftas tvaiku (abgāžu), kas rodas iepildot naftu tankkuģos bez pietauvošanās un piestātnē Nr.1, novadīšanai no tankkuģiem un to attīrīšanai no merkaptāniem un sērūdeņraža”